Natuurpunt foto

Exoten

In onze natuur komen steeds meer vreemde dieren en planten (“exoten”) voor die hier gekomen zijn door menselijke toedoen. En naar verwachting zullen er dat nog meer worden. Onder meer door een toenemende internationale handel en verre verplaatsingen. Wetenschappers wijzen er al langer op dat hierin een bedreiging schuilt voor de lokale biodiversiteit van planten en dieren en dat ingrijpen nodig kan zijn om de negatieve gevolgen te beperken.

Niet alle vreemde soorten moeten noodzakelijkerwijze bestreden worden. Dat is niet alleen niet nodig, maar ook niet mogelijk. We moeten pragmatisch optreden en in het bijzonder die soorten aanpakken die echt een probleem vormen: de zogenaamde invasieve soorten. Dat zijn soorten die zich snel verspreiden en waarvan de verspreiding ten koste gaat van inheemse soorten. Vaak brengen zij ook economische schade of andere vormen van hinder mee (bv. muskusratten, brulkikkers, grote waternavel…).

Binnen ons reservaatproject 'De Heidemeersen' hebben wij vnl. te maken met volgende exoten:

Uitheemse versus inheemse boomsoorten

  • Het aantal soorten insecten dat voedsel vindt op Amerikaanse vogelkers , Amerikaanse Eik of Robinia bedraagt ongeveer 15 a 30 soorten.
  • De Zomereik levert voor bijna 300 insecten voedsel op. Op hun beurt dienen zij weer als voedselbron voor sluipwespen en roofwantsen waardoor er in totaal 450 insectensoorten op Zomereik voorkomen. Op wilg komen zo’n 266 insecten soorten voor en een derde belangrijke voedselbron voor insecten is  Ruwe berk met 229 soorten.
  • Exoten resulteren dan ook minder voedselaanbod voor insecten etende vogels en dieren. Ook veel vogelsoorten die overwegend van plantaardig voedsel leven, voeden hen jongen met insecten.
  • Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik zorgen door lichtgebrek op de bodem voor een verlies van de inheemse struik of –kruidlaag die terug de voedselbron zijn voor andere insecten, vogels en dieren. 
  • Het komt er dus op neer dat bepaalde uitheemse bomen een sterke verarming van de fauna en flora kunnen teweeg brengen in onze natuurgebieden.