Poel in Wachtbekken 6

Wachtbekken 6

Ligging

Wachtbekken 6 - zo’n 9 ha groot en eigendom van Aminal, Afdeling Water - bevindt zich aan de grens van Sint Gillis Dendermonde en Lebbeke. Het bekken is gegraven om de overstromingsproblemen aan de Vondelbeek en de Steenbeek bij hevige regen te voorkomen. Het wachtbekken heeft dus waterberging als primaire functie. Vlak na het aanleggen van het bekken werd er door Natuurpunt in 1999 een beheersplan opgemaakt waarbij duidelijk voor natuurontwikkeling als tweede functie werd geopteerd. Dit beheersplan werd na aanpassing en advies van diverse instanties aangepast en goedgekeurd. Naast de oorspronkelijke beplanting werden nog extra toegevoegd: knotwilgenrijen, aanplantingen van waterwilg en streekeigen struiken als meidoorn, gelderse roos, wilde roos, sleedoorn …en proefvlakken met lisdodde.
Inmiddels is het gebied uitgegroeid tot een prachtig reservaat dat naast de functie van waterberging heel wat planten en dieren herbergt.

Fauna en flora

In de rietkragen rond de poelen broeden kleine karekiet, bosrietzanger, rietgors en zelfs het blauwborstje heeft het gebied ontdekt. In het wilgenstruweel zingt de fitis zijn weemoedig liedje. Tjiftjaf, tuinfluiter, grasmus en zwartkop zijn vaste broedvogels geworden.
Rond de poelen broeden wilde eend, waterhoen en meerkoet en diverse eendensoorten werden er waargenomen: bergeend, slobeend, krakeend, wintertaling.
Diverse steltlopersoorten doen het gebied aan tijdens de doortrek: oeverloper, tureluur, watersnip, groenpootruiter, witgatje,…
In het bekken zelf is een mooie flora ontstaan met planten als moerasspirea, kattestaart, waterbies, … Vooral in de open plekken vinden we grote vlakken met bloeiende watermunt die een massa dagvlinders aantrekken. Rond sommige poelen is naast riet een goed ontwikkelde lisdodde-gordel ontstaan.
Een onvoorzien probleem is wel de massale opslag van wilg veroorzaakt door wilgenzaad dat van nature is terecht gekomen op de blote bodem van het pas aangelegde bekken.

Toegankelijkheid

Rondom het wachtbekken ligt een wandelpad dat vrij toegankelijk is en van waar het gebied goed te overzien is. Betreding van het bekken zelf is niet toegelaten om veiligheidsredenen en om verstoring te vermijden.