De Sint-Onolfspolder

Ligging

De Sint Onolfspolder is gelegen in de Scheldevallei, op de rechteroever van de Schelde en ten westen van de Dendermonding (zie kaart). Het oostelijke deel wordt doormidden gesneden door de Nieuwe Dender.
Het door ons beschouwde gebied bestaat uit diverse deelgebieden die naar ontstaansgeschiedenis duidelijk één geheel vormen: Rebbroek, Stommelingen, Schriek, Pachtgoed, Achtentwintig Roeden, Meerdam, Maaie,… De polder ligt deels op het grondgebied van de stad Dendermonde, deels in de deelgemeente Appels en heeft een oppervlakte van ruim 450 ha.

Landschap

Het betreft grotendeels agrarisch gebied met ecologisch belang maar ook bos- en natuurgebied (VEN). Het is een halfopen landschap met enerzijds hooi- en weilanden, enkele akkers en anderzijds verspreide aanplantingen van populieren en (knot)bomenrijen. Het gebied heeft een uitgebreid netwerk van brede sloten en beken.
Oostelijk van de Nieuwe Dender is door zandwinning een grote diepe waterplas ontstaan, die samen met de Maaie (een natuurreservaat van de Stad Dendermonde dat zich westelijk van de Nieuwe Dender bevindt) van groot belang is voor watervogels.

Flora

In de hooilanden vinden we typische planten van vochtige “dotter”-graslanden met naast dotterbloem ook pitrus, veldrus, koekoeksbloem, watermunt, moerasandoorn, …
Op de wat hoger gelegen en dus drogere gronden is de invloed van bemesting zeer groot. Hier vinden we dan ook vooral Engels raaigras en witbol (voor de natuur minder interessant), kruipende en scherpe boterbloem, paardebloem, witte en rode klaver,…maar hier en daar toch nog pinksterbloemen, zilverschoon en zeggesoorten.
Zeer bloemrijk zijn de Scheldedijken met een pracht aan margrieten, klaprozen, Sint-Janskruid, boerenwormkruid, gele morgenster,…
De meest waardevolle vegetaties van het gebied zijn ongetwijfeld te vinden in de talrijke kleine slootjes: kikkerbeet, loos blaasjeskruid, watervorkje en diverse kroos-soorten.
Verder zijn er ook vochtige ruigtes met riet, koningin-der-weiden, valeriaan, wilgeroosje, … en populierenbossen met een goed ontwikkelde struiklaag.

Fauna

De Schelde en haar schorren en de Maaie en de Meerdamplas zijn het jaar rond zeer belangrijk voor watervogels zoals kuifeend, tafeleend, bergeend, watersnip. In de ruigten en het rietland broeden meerdere blauwborstjes en kleine karekieten. Pareltjes als ijsvogel en dodaars zijn vaak gesignaleerde broedvogels. In de meersen broeden jaarlijks enkele tientallen broedparen van de kievit. De boomvalk is een bijna jaarlijkse broedvogel.
Alles bijeen beschouwd dus meer dan de moeite waard om het gebied te behouden voor de toekomst.

Reageren is niet mogelijk